بادبندها اعضا کششی وفشاری هستند که برای مقابله با نیروهای جانبی در نظرگرفته می شوند ومانع کج شدن اسکلت ساختمان درهنگام اعمال نیروی جانبی می گردند.

 انواع مهاربند(بادبند):

 

 

žمهاربند ضربدری:

این نوع مهاربند که به همکاربند همگرا نیز معروف می باشد،حالتی است که دو عضو مهاربند به صورت قطری زوایای متقابل یک دهانه را به هم متصل نمایند.

مهاربند قطری:

حالتی که فقط یک قطر داخل چشمه وجود داشته باشد.

مهاربند ٧ و ٨ :

در این نوع مهاربندها،دو عضو مهاربند بر روی یک گره و یا زیر تیر با یکدیگر متقارب باشند.
در این نوع مهاربند یک جفت مهاربند در یک طرف ستون قرارžمی گیرند و یکدیگر را در نقطه ای بر روی ستون قطع می نمایند.

 

 

مقایسه دو بادبند ۷ و ۸ (هم‌محور و بدون‌محور):

žاز دیدگاه معماری استفاده از بادبندهای ۷ نسبت به بادبندهای ۸ امکان ایجاد باز شوهای بزرگتری را برای تعبیه پنجره‌ها فراهم می‌کند .

žاما از دیدکاه سازه‌ای در بادبندهای ۷ نسبت به بادبندهای ۸ تغیر مکان‌های قاب افزایش پیدا می‌کند و مسیر انتقال نیرو بیشتر می شود .

žدر بادبندگذاری ۸ در اولین طبقه مشکل بازشو (در) را نخواهیم داشت ولی در بادبندگذاری ۷ در اولین طبقه اولاً فضای بازشو محدود می‌گردد . ثانیاًبرای اتصال بادبندها به فونداسیون باید از ورق فولادی استفاده کرد.

مهاربند واگرا:

بادبندهای واگرا باید حداقل در یک انتهای بادبند به تیر متصل باشند و حداقل یک انتهای بادبند به گره تقاطع تیر و ستون متصل نباشد.

مهاربند همگرا:

در بادبندهای همگرا امتداد اعضا شامل تیر، ستون و مهاربند همگرا از یک نقطه عبور می کنند.

از مزایا و معایب بادبندهای همگرا:

žمزایا:

سختی بالا برای سازه
کنترل تغییر مکان جانبی سازه تا حد زیاد

معایب:

ایجاد محدودیت از نظر معماری برای ایجاد بازشو
با توجه به سختی زیاد این مهاربندها شکل‌پذیری آنها کم می‌شود.

 

سیستم مهاربندی زانویی:

žاین سیستم مشهورترین سیستم مهاربندی معرفی شده در سطح دنیا است. المان‌های قطری کششی با اتصالات ساده به نقطه وسطی المان زانویی شیبدار وصل می‌شوند و این المان زانویی طوری طراحی می‌شود که در طی بارگذاری جانبی شدید، بدون آنکه کاهش قابل ملاحظه‌ای را در سختی و مقاومت کل سیستم ایجاد کند.

žالمان‌های قطری در یک طرح بهینه باید اولاً در طول بارگذاری در محدوده الاسیتک باقی بمانند و دوماً برای اجتناب از مشکلات پایداری و نیروهای خارج از صفحه‌ای بهتر است فقط به منظور حمل بار کششی طرح شوند.

 

 

خواص سیستم زانویی:

با  توجه به خصوصیات رفتاری مهاربند زانویی، پس از زلزله فقط عضو زانویی است که دچار تخریب می‌شود و قاب اصلی و بادبندهای قطری عمدتاً در حالت الاستیک باقی می‌مانند. در نتیجه با تعویض و ترمیم زانو می‌توان سیستم را به سهولت به مرحله بهره‌برداری مجدد رسانید. به همین علت این سیستم به مهار‌بندی زانویی تعویض پذیر هم معروف است.

بادبنـــدهای کمـــانش ناپذیر  (BRB):

این سیستم به دلیل جلوگیری ازکمانش بادبند، قابلیت جذب انرژیبسیار بیشتری را نسبت به سیستمهای رایج بادبندهای همگرا دارداین سیستم از یک غلاف و یک هستهفلزی تشکیل شده است.

در انتخاب محلهای مناسب برای بادبندها به نکاتی باید توجه کرد:

توصیه میشود حتی الامکان محل قرارگیری بادبندها در محیط پیرامون سازه باشد تا بازوی  مقاوم بزرگتری در برابر پیچش به وجود بیاورد و یکی از معایب قرارگیری  بادبنددر باکس راهپله میتواند همین موضوع باشد.

 

نتیجه: بادبند چیست؟ – انواع بادبندمهاربند

منبع : تخریب سازه